Privacyverklaring Wereldwinkel Tiel

Wereldwinkel Tiel neemt uw privacy zeer serieus. Met alle gegevens die door Wereldwinkel Tiel worden verzameld zal vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg worden omgegaan. Wij behandelen die gegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens wij van u verzamelen, met welk doel, hoe lang wij deze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

● Bij particulieren: persoonsgegevens, d.w.z. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortejaar (optioneel) en geslacht (optioneel), IBAN-gegevens.

● Bij bedrijven: contactgegevens, d.w.z. bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), IBAN-gegevens.

Wat doen we met uw gegevens?

Wereldwinkel Tiel verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

● Contactgegevens en persoonsgegevens om bestellingen af te leveren en het factureren van de afgeleverde goederen. Overigens bent en blijft u zelf verantwoordelijk om bij een bestelling het juiste afleveradres op te geven en daarmee bent u ook verantwoordelijk voor door u bestelde artikelen die op het verkeerde adres zijn afgeleverd.

● E-mailadres om u te informeren d.m.v. nieuwsbrieven en/of mailings. U ontvangt deze informatie alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via een e/mail naar: info@wereldwinkeltiel.nl  of d.m.v. een -mondeling- verzoek in de winkel.

● Aankoopgegevens, geboortejaar en geslacht om het inzicht in de samenstelling van ons klantenbestand te verbeteren en marktonderzoek uit te voeren om het assortiment op onze klanten af te stemmen. Deze gegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt en nooit op persoonlijk niveau.

Bestaat er een klantprofiel?

De door u aangeleverde persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd om een klantprofiel op te bouwen, die kunnen worden verrijkt met andere gegevens. Dit doen we om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten aan u te kunnen aanbieden.

Google analytics en cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wereldwinkel Tiel kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website vinden en deze gebruiken en waar nodig om dit te kunnen verbeteren. In Google Analytics worden gegevens anoniem verzameld. Ook de IP-adressen worden geanonimiseerd. Analytics gebruikt een eigen set cookies om bezoekers-interacties bij te houden. Deze cookies worden gebruikt voor de opslag van gegevens.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd binnen 3 maanden na uw verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief. Indien u gegevens op papier aan ons hebt verstrekt, worden deze gelijktijdig met die verwijdering vernietigd.

Worden de persoons- en contactgegevens gedeeld met derden?

Uw gegevens worden door ons, Wereldwinkel Tiel, beheerd. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde zakelijke dienstverleners die ons kassasysteem en overige sociale media beheren, zijn niet alleen verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, maar ook tot geheimhouding op grond van de tussen hen en ons aangegane overeenkomst en/of de wettelijke bepalingen verplicht. De gegevens worden alleen intern gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.

Binnen het aanbod van onze website kunnen links naar websites van andere aanbieders zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op die websites en dragen dus geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over privacybescherming goed te lezen. Voorts maken wij in de toekomst gebruik van sociale media. Alle informatie op die plekken wordt openbaar gemaakt en valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u eventueel vrijgeeft.

Hoe zijn mijn gegevens beschermd?

Wereldwinkel Tiel gaat vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Ook hebben wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen zodat de gegevens waarover wij beschikken worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien zich een datalek voordoet en dit gevolgen heeft voor betrokkene(n), wordt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geïnformeerd en tevens informeren wij u als betrokkene.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten op grond van de AVG zijn:
● recht van informatie;
● recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
● recht van verzet;
● recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid);
● recht op vergetelheid en
● recht op beperking van de verwerking.

Met betrekking tot de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, kunt u altijd (één van deze) rechten uitoefenen. Een daartoe strekkend verzoek kunt u richten aan info@wereldwinkeltiel.nl.

U ontvangt binnen 30 dagen op het bij ons bekende e-mailadres een reactie of uw verzoek al dan niet is ingewilligd, zo nodig met een kopie van de desbetreffende gegevens. Komen we er gezamenlijk niet uit, dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen onze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie vindt u altijd op de website www.wereldwinkeltiel.nl  en daarom adviseren wij u om dit gedeelte van de website regelmatig te lezen. Als onze gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij de reeds verzamelde gegevens van u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte via het bij ons bekende e-mailadres.

Contact

Indien u nog vragen hebt over de privacyverklaring van Wereldwinkel Tiel dan kunt u contact met ons opnemen.

Wereldwinkel Tiel, Weerstraat 10, 4001LD Tiel.

info@wereldwinkeltiel.nl