Weerstraat 10, 4001 LD Tiel
0344 – 61 66 52
info@wereldwinkeltiel.nl

Financiele huishouding 2018

    Balans van de Stichting Wereldwinkel Tiel per 31-12-2018

Activa  
Materiële vaste activa                            € 5.832,00
Voorraden                                         € 23.447,00
Vorderingen                                       €  3.085,00
Liquide middelen                                   € 24.073,00
Totaal                                             € 56.437,00

Passiva
Eigen vermogen                                     € 50.846,00
Voorzieningen                                     €  1.709,00
Kortlopende schulden                              € 3.882,00
Totaal                                            € 56.437,00

Staat van baten en lasten 2018
Omzet                                              € 49.785,00
Kosten                                             €-54.992,00
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    € -5.207,00

Diverse/Financiële baten en lasten € 2.509,00
Totaal resultaat € -2.698,00